Menu strony

Stacje narciarskie

Wyjazdy narciarskie - ubezpieczenie

Pakiet ubezpieczeniowy "Bezpieczne Wakacje" SIGNAL IDUNA

KL - UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA
Przedmiotem ubezpieczenia w zakresie standard są koszty leczenia i assistance Ubezpieczonego, który przebywając za granicą kraju stałego miejsca zamieszkania
musiał bezzwłocznie poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem.

NNW - UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
Ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków, które wydarzyły się w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

OC - UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie roszczeń o charakterze cywilno-prawnym, jeżeli w wyniku zdarzenia szkodowego, będącego następstwem uprawiania sportów objętych umową ubezpieczenia, osoba trzecia doznała szkody osobowej lub rzeczowej.

BP - UBEZPIECZENIE BAGAŻU PODRÓŻNEGO
Przedmiotem ubezpieczenia jest bagaż podróżny Ubezpieczonego w trakcie jego podróży - ochroną objęty będzie poza rzeczami osobistego użytku także sprzęt komputerowy (np. laptop), fotograficzny oraz audio-video.


Warianty ubezpieczenia obejmujące terytorium: Europa i basen morza śródziemnego

Super
JAZDA AMATORSKA. Składniki pakietu: KL 20 000 EUR w tym koszty ratownictwa 6 000 EUR, NNW 15 000 PLN, OC 30 000 EU
Stawka: 1,10 EUR/dzień

Standard
AMATORSKA. Składniki pakietu:KL 20 000 EUR w tym koszty ratownictwa 6 000 EUR, NNW 15 000 PLN, OC 30 000 EU
Stawka: 0,98 EUR/dzień

Super.
JAZDA AMATORSKA ZE SPRZĘTEM. Składniki pakietu:KL 20 000 EUR w tym koszty ratownictwa 6 000 EUR, NNW 15 000 PLN, OC 30 000 EUR, BP 1 000 PLN, SS 1 000 PL
Stawka: 1,45 EUR/dzień

Standard.
JAZDA AMATORSKA ZE SPRZĘTEM. Składniki pakietu:KL 20 000 EUR w tym koszty ratownictwa 6 000 EUR, NNW 15 000 PLN, OC 30 000 EUR, BP 1 000 PLN, SS 1 000 PL
Stawka: 1,37 EUR/dzień

Super.
JAZDA AMATORSKA ZE SPRZĘTEM PLUS. Składniki pakietu:KL 40 000 EUR w tym koszty ratownictwa 6 000 EUR, NNW 30 000 PLN, OC 60 000 EUR, BP 1 000 PLN, SS 2 000 PL
Stawka: 2,20 EUR/dzień

Standard.
JAZDA AMATORSKA ZE SPRZĘTEM PLUS. Składniki pakietu:KL 40 000 EUR w tym koszty ratownictwa 6 000 EUR, NNW 30 000 PLN, OC 60 000 EUR, BP 1 000 PLN, SS 2 000 PL
Stawka: 2,07 EUR/dzień

Zawsze można dostosować ubezpieczenie do swoich potrzeb i wybrać wyższe sumy gwarancyjne lub poszerzyć je o ryzyka związane z wyczynowym uprawianiem sportu, uprawianiem sportów zimowych, sportami ekstremalnymi, sportami wysokiego ryzyka, pracą fizyczną za granicą czy następstwami chorób przewlekłych i nowotworowych. Prosimy o kontakt z biurem w celu ustalenia indywidualnych warunków ubezpieczenia i wyliczenia składki.

Taryfa składek Koszty Imprezy Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje

§ 1.

Dla poszczególnych wariantów ubezpieczeń ustala się następującą taryfę:

RGWersjaSuma ubezpieczenia na osobęStawka składki w %
Rezygnacja z imprezy turystycznej, wyjazdu pakietowego, konferencji 80%do 17.000 zł2,55%
100%do 17.000 zł2,95%
RGFWersjaSuma ubezpieczenia na osobęStawka składki w %
Anulacja biletu 80%do 10.000 zł3,80%
100%do 10.000 zł3,95%
RGHWersjaSuma ubezpieczenia na osobęStawka składki w %
Anulacja rezerwacji noclegów 80%do 3.000 zł2,40%
100%do 3.000 zł2,90%
RGSWersjaSuma ubezpieczenia na osobęStawka składki w %
Przerwanie imprezy turystycznej 80%do 17.000 zł1,35%
100%do 17.000 zł1,55%
§ 2.

Wysokość składki naliczana jest według wzoru:
(suma ubezpieczenia x stawka składki) x (1 + CP + AT) x (1 - ID)
przy czym:
CP - zwyżka za choroby przewlekłe + 140%
AT - zwyżka za ryzyko terroryzmu + 70%
ID - zniżka indywidualna

§ 3.

Postanowienia odmienne od niniejszej Taryfy wymagają zgody SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. zgodnie z nadanymi pełnomocnictwami.

§ 4.

Niniejsza Taryfa została zatwierdzona uchwałą Nr 7/Z/2017 Zarządu SINGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 14.02.2017 r. i ma zastosowanie do umów ubezpieczenia Koszty Imprezy Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje zawieranych od 01.03.2017 r.
#NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 • Czy polisa zawiera koszty ratownictwa zagranicą?
  Tak, w każdej polisie zawarte są koszty ratownictwa do wysokości 6.000 EUR. Koszty ratownictwa są podlimitem sumy ubezpieczenia kosztów leczenia.
 • Czy będąc zagranicą mogę wykupić polisę?
  Tak, jednakże zostanie zastosowany 5-dniowy okres karencji, przy czym składka zostanie pobrana wyłącznie za okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.
 • Czy ochroną ubezpieczeniową może zostać objęta kobieta w ciąży?
  Tak, kobieta w ciąży będzie mogła skorzystać z pomocy medycznej w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku. Wykluczone są jedynie koszty porodu, który nastąpił po 32. tygodniu ciąży.
 • Co mam zrobić, jeśli zostanę okradziony z dokumentów?
  Jeśli utraciłeś dokumenty podróżne (paszport, bilety itp.), skontaktuj się z Centralą Alarmową. Centrala udzieli Ci informacji o działaniach, jakie należy podjąć.
 • Czy wózek dziecięcy liczy się jako bagaż podróżny?
  Tak. Bagaż podróżny to: rzeczy zabierane zwyczajowo w podróż, ubrania, buty, kosmetyki, perfumy, drobne urządzenia (suszarka, lokówka, żelazko), lekarstwa przepisane przez lekarza, ciśnieniomierz, urządzenie do mierzenia cukru we krwi, aparaty słuchowe, kule, laski, okulary korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne, wózki inwalidzkie, wózki dziecięce, drobne prezenty i pamiątki, a także przenośne telefony, sprzęt fotograficzny i komputerowy, sprzęt audio - video.
 • Ile mam czasu, by powiadomić SIGNAL IDUNA o nieszczęśliwym wypadku?
  W przypadku konieczności skorzystania z pomocy medycznej należy powiadomić Centralę Alarmową niezwłocznie, czyli od razu. Nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty tego zdarzenia. Jeżeli taka możliwość nie istnieje, wówczas w przeciągu 7 dni od momentu powrotu do kraju. Zgłoszenie szkody z tytułu następstwa nieszczęśliwego wypadku należy złożyć po całkowitym zakończeniu leczenia, nie później niż w ciągu 3 lat po zdarzeniu.
 • Czy i jakie dokumenty muszę przedstawić, żeby uzyskać odszkodowanie?
  Ustalenie zasadności i wysokości świadczenia następuje na podstawie dowodów przedłożonych przez Ubezpieczonego. Dlatego zadbaj o to, by zebrać wszelkie oryginalne rachunki i dowody opłat za udzieloną pomoc lekarską. Pamiętaj o tym, żeby dostarczyć nam również historię choroby (z diagnozą) oraz kopie recept, a także rachunki za zakupione lekarstwa i środki opatrunkowe. Bardzo ważnym dokumentem jest protokół policji o utracie bagażu lub jego kradzieży lub rozboju.